‫سامانه ‫هوشمند ‫معرفی‬‬‬ ‫خدمات‬ ‫و ‫مشاغل‬‬

استفاده از خدمات کارپایه به هر نحوی به معنای موافقت با قوانین آن است